Hrvatska Mensa / Mensa Croatia

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Statut

Ispis PDF

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), Skupština Hrvatske Mense na sjednici 12.rujna 2015. u Zagrebu donijela je

 

S T A T U T

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuju se naziv udruge na hrvatskom i engleskom jeziku, sjedište udruge, zastupanje, izgled pečata udruge, ciljevi udruge, područja djelovanja sukladno ciljevima, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora udruge, prestanak postojanja udruge, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge, postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu Hrvatska Mensa.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge jest Hrvatska Mensa.

Naziv udruge na engleskom jeziku jest Mensa Croatia.

Hrvatska Mensa (u daljnjem tekstu: Udruga) neprofitna je udruga visoko inteligentnih ljudi.

 

Članak 3.

 

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo Hrvatske Mense.

Udruga djeluje na području teritorija Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

 

Udrugu zastupa Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge u slučaju spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik.

 

Članak 5.

 

Udruga koristi naziv "Mensa" i znak na čije pravo polaže međunarodna udruga Mensa International (engleska kratica MIL).

Udruga u skladu sa svojim statusom pri međunarodnoj udruzi Mensa sudjeluje u njezinom

financiranju i upravljanju

Članak 6.

 

Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 40 x 20 mm i otiska u crnoj boji.

Na gornjoj strani pečata stoji naziv ''HRVATSKA MENSA'', dok na donjoj strani stoji naziv na engleskom "MENSA CROATIA", pri čemu je gornji naziv ispisan većim i debljim slovima nego donji naziv.

 

II.CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Ciljevi Udruge

 

Članak 7.

Ciljevi Udruge jesu:

- prepoznavanje i promicanje ljudske inteligencije radi dobrobiti čovječanstva

- poticanje istraživanja o prirodi, značajkama i korištenju inteligencije

- pružanje poticajne intelektualne i društvene okoline svojim članovima.

 

Područje djelovanja sukladno ciljevima Udruge

 

Članak 8.

 

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima

- Međunarodna suradnja

- Razvojna suradnja

- Obrazovanje

- Međunarodna prijateljstva

- Ostala područja djelovanja – Testiranje inteligencije

- Obrazovanje znanost i istraživanje

- Odgoj i obrazovanje

-  Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja

 

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

 

Članak 9.

Djelatnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve jesu:

- razmjena ideja putem predavanja, rasprava, publikacija, samostalnih interesnih grupa te

lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih okupljanja

- organiziranje testiranja inteligencije

- ispitivanje mišljenja i stavova svojih članova,

- sudjelovanje i pomoć istraživačima u projektima istraživanja inteligencije unutar i izvan

Udruge

- razvijanje programa međunarodne suradnje

- izdavanje knjiga i časopisa, organiziranje izložaba i ostalih priredaba iz područja djelatnosti Udruge

- organiziranje odgojno obrazovnih seminara

- suradnja sa srodnim organizacijama

 

III. JAVNOST I NAČELA DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 10.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se putem internetskih stranica Udruge, priopćenjima u glasilima kao što su tisak, radio i televizija te na druge prikladne načine

Članovi Udruge imaju pravo biti obaviješteni o radu Udruge.

Obaviještenost članova o radu Udruge ostvaruje se putem biltena, internetskih stranica i ostalih mrežnih servisa Udruge, okupljanja članova te na druge prikladne načine.

Članak 11

 

Inteligenciju treba koristiti za dobrobit čovječanstva. Stoga Udruga ne smije imati ciljeve na

štetu čovječanstva.

 

Članak 12.

 

Udruga je otvorena za članove svih svjetonazora, stoga ne smije izražavati stavove kao stavove

Udruge, politički djelovati ili se udruživati na ideološkoj, filozofskoj, političkoj ili vjerskoj osnovi.

Objavljivanje rezultata istraživanja Udruge ne smatra se političkim djelovanjem.

 

Članak 13.

 

Članovi ili grupe članova smiju iznositi svoje stavove i mišljenja kao članovi Udruge tako da ih ne pripisuju Udruzi.

 

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članovi Uduge

 

Članak 14..

 

Članstvo u Udruzi može zatražiti osoba koja ima navršenih 14 godina života i  koja zadovoljava jedan od  sljedećih uvjeta:

a)  rezident je Republike Hrvatske već je bila član Udruge  ili

b)  rezident je Republike Hrvatske koji je na standardiziranom testu inteligencije postigla rezultat unutar gornjih 2% populacije.

 

Članak 15.

 

Članom Udruge postaje se upisom u popis članova Udruge. Upis u popis članova ostvaruje se najkasnije 30 dana po uplati članarine na način opisan u Pristupnici. Uplatom članarine prihvaća se članstvo u Udruzi, njezin Statut i drugi akti.

U popis članova ne može biti upisana osoba kojoj je izrečena odluka o isključenju ili je isključena iz druge nacionalne Mense.

 

Članak 16.

 

Punopravni član jest osoba upisana u popis članova kojoj nije izrečena stegovna mjera

privremenog uskraćivanja članskih prava.

 

Članak 17.

 

Članstvo prestaje brisanjem iz popisa članova.

Razlozi za brisanje jesu: neplaćanje članarine, svojevoljni istup te isključenje člana.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja godine ne plati članarinu za narednu godinu ako su mu o tome, na zadnju poznatu adresu, poslane dvije obavijesti.

 

Članak 18.

 

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, datum prestanka članstva u udruzi, e-mail adresu, telefonski broj.

Popis članova dostupan je na uvid svim punopravnim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi Voditelj odbora za članstvo.

 

Članarina

 

Članak 19.

 

Članarinu određuje Predsjedništvo. Članarina za narednu godinu mora se odrediti prije sjednice Skupštine i o tome obavijestiti članstvo. Predsjedništvo može odrediti povlašteni iznos članarine za pojedine grupe članova.

 

Prava i obveze članova

 

Članak 20.

 

Svi članovi Udruge po osnovi članstva imaju jednaka prava i obaveze.

 

Članak 21.

 

Svaki član Udruge dozvoljava da se njegovi osobni podaci (ime, prezime, adresa i datum rođenja) objave na autoriziranim popisima Udruge i proslijede MIL-u.

 

Članak 22.

 

Članovi nadziru rad Udruge. Član koji uoči nepravilnosti u provedbi Statuta ili druge nepravilnosti u radu Udruge ovlašten je o tome obavijestiti Nadzorni odbor.

 

Članak 23.

 

Od članova se očekuje da odgovore na sve ankete koje su poslane uz odobrenje

Predsjedništva. Informacije prikupljene anketiranjem objavljivati će se samo na način koji onemogućuje povezivanje bilo kojeg odgovora s pojedinim članom.

Član se obavezuje, ako se to od njega zatraži, zadržati tajnom bilo koju informaciju dobivenu u službenoj korespondenciji.

 

Članak 24.

 

Svaki član može istupiti iz Udruge u bilo kojem trenutku podnošenjem zahtjeva Predsjedništvu za brisanjem iz popisa članova.

 

Članak 25.

 

Članovi koji su u sukobu s Udrugom, njezinim organizacijskim oblikom ili drugim članom, dužni su iscrpiti sve mogućnosti rješavanja sukoba unutar Udruge prije iznošenja podataka o sukobu pred vanjska nadležna tijela. Drugačije postupanje smatra se činom djelovanja protiv Udruge.

 

Stegovne mjere

 

Članak 26

 

Članu koji djeluje protiv Udruge može biti izrečena stegovna mjera. Prije donošenja odluke o stegovnoj mjeri, Predsjedništvo mora održati objektivno i nepristrano saslušanje, na kojem članu protiv kojega se razmatra stegovna mjera mora biti pružena prilika za iznošenje obrane.

Stegovne mjere koje može izreći Predsjedništvo jesu: ukor, udaljavanje s dužnosti na određeno vrijeme te uskraćivanje članskih prava na određeno vrijeme.

 

Članak 27.

 

Odluku o isključenju iz Udruge donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva, koje mora obrazložiti kako član, čije se isključenje predlaže, svojim djelovanjem šteti ciljevima ili ugledu Udruge. Odluku o isključenju Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih punopravnih članova s pravom glasa.

Odluku o isključenju moguće je, na način opisan u prethodnom stavku, donijeti i protiv bivšeg člana Udruge koji je svojim djelovanjem štetio ciljevima ili ugledu Udruge. Takva odluka ima učinak zapreke ponovnom učlanjenju.

 

V.UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 28.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

 

Članak 29.

Tijela Udruge su:

1. Skupština

2. Predsjedništvo

3. Nadzorni odbor

 

Skupština

 

Članak 30.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi članovi Udruge, s time da pravo glasa imaju samo punoljetni punopravni članovi koji nisu lišeni poslovne sposobnosti.

 

Članak 31.

Skupština:

a. donosi i usvaja Statut i Poslovnik Skupštine te njihove izmjene i dopune

b. raspravlja o općim aktima koje donose tijela Udruge

c. bira i razrješuje predsjednika Udruge, članove Predsjedništva i Nadzornog odbora

d. usvaja: izvješća Predsjedništva i Nadzornog odbora, financijski plan i godišnje financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu

e. usvaja plan i program rada Udruge

f. isključuje članove iz Udruge

g. odlučuje o žalbama članova na odluke Predsjedništva

h. donosi druge odluke vezane uz djelovanje Udruge

i. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge.

 

Članak 32.

 

Kvorum za sjednice Skupštine čini jedna trećina (1/3) punopravnih članova Udruge s pravom glasa. Ako u zakazano vrijeme Skupštini ne pristupi jedna trećina punopravnih članova s pravom glasa, čeka se 15 minuta. Nakon toga Skupština punovažno donosi odluke ako je nazočno najmanje 30 (trideset) punopravnih članova s pravom glasa.

Odluke se donose javnim glasovanjem, većinom glasova prisutnih punopravnih članova s pravom glasa, osim ako u Statutu nije drugačije propisano.

 

Članak 33.

 

Redovna sjednica Skupštine održava se svake godine u proljeće, a saziva je Predsjedništvo.

Poziv za sjednicu mora biti poslan na adrese svih članova Udruge najkasnije dva tjedna prije održavanja, a mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja, prijedlog dnevnog reda te potrebne materijale.

 

Članak 34.

 

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge:

- na vlastitu inicijativu

- na zahtjev Nadzornog odbora

- na zahtjev predsjednika Udruge

- na zahtjev najmanje 15 punopravnih članova s pravom glasa

Predsjedništvo Udruge je dužno sazvati sjednicu Skupštine, na zahtjev predlagatelja, u roku od tjedan dana od dana primitka pismenog zahtjeva za sazivanje sjednice.

Ukoliko Predsjedništvo Udruge ne sazove sjednicu Skupštine u roku od tjedan dana od dana primitka pismenog zahtjeva, sjednicu Skupštine saziva predlagatelj.

Poziv za izvanrednu sjednicu Skupštine obavezno sadrži mjesto, vrijeme i razlog održavanja sjednice te se mora uputiti svim članovima Udruge najkasnije dva tjedna prije održavanja sjednice.

 

Predsjedništvo

 

Članak 35.

 

Udrugom  upravlja Predsjedništvo, a čine ga 5 izabranih članova Udruge - predsjednik Udruge i četiri člana.

 

 

Članak 36.

Predsjedništvo:

a. predlaže Statut i Poslovnik Skupštine

b. donosi Poslovnik Predsjedništva i ostale opće akte

c. Skupštini predlaže plan rada Udruge

d. Skupštini podnosi izvještaj o radu Udruge

e. bira i razrješuje zamjenika predsjednika Udruge između svojih članova

f. organizira testiranja inteligencije

g. određuje iznos godišnje članarine

h. izdaje bilten Udruge

i. imenuje i smjenjuje voditelja popisa članova Udruge

j. imenuje i smjenjuje arhivara, tajnika i blagajnika Udruge

k. imenuje i smjenjuje imenovane dužnosnike

l. upravlja imovinom Udruge

m. donosi odluke o raspisivanju natječaja i zapošljavanju djelatnika

n. donosi druge odluke vezane uz djelovanje Udruge.

 

Članak 37

 

Kvorum za sjednice Predsjedništva čine tri člana Predsjedništva.

Odluke se donose javnim glasovanjem, većinom glasova članova Predsjedništva.

 

Članak 38.

 

Predsjedništvo ima pravo popuniti do dva ispražnjena mjesta u Predsjedništvu.

Predsjedništvo je dužno ispražnjeno mjesto ponuditi osobama koje su se na prethodnim izborima kandidirale za dužnost člana Predsjedništva i to redom prema osvojenom broju glasova, uz uvjet da osoba kojoj se nudi ispražnjeno mjesto u trenutku ponude ima status punopravnog člana.

Mandat člana koji je primjenom navedenog prava Predsjedništva postao članom Predsjedništva traje do isteka mandata Predsjedništva.

Sva prava i obveze Predsjedništva i Predsjednika Udruge propisane su Poslovnikom Predsjedništva

 

Predsjednik Udruge

 

Članak 39.

Predsjednik Udruge:

- predstavlja i zastupa Udrugu

- sklapa ugovore o radu i ugovore o djelu, na temelju odluke Predsjedništva

- Skupštini podnosi godišnje izvješće o radu Predsjedništva.

 

Članak 40.

Predsjednika Udruge u slučaju spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik.

 

Nadzorni odbor

 

Članak 41.

Nadzorni odbor nadzire rad Udruge, a čine ga predsjednik Nadzornog odbora i dva člana.

 

Članak 42.

Nadzorni odbor:

- bira i razrješuje predsjednika Nadzornog odbora

- nadzire zakonitost rada te poštivanje statuta i ostalih općih akata Udruge

- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge

- ima pravo uvida u sve isprave i dokumente koji se tiču djelovanja Udruge

- Skupštini podnosi godišnje izvješće o svome radu

- obavlja druge poslove vezane uz nadzor djelovanja Udruge.

 

Članak 43.

 

Kvorum za sjednice Nadzornog odbora čine dva člana odbora.

Odluke se donose javnim glasovanjem i to većinom glasova članova Nadzornog odbora.

 

Dužnosnici Udruge

 

Članak 44.

 

Dužnosnici Udruge moraju imati status punopravnog člana Udruge.

Mandat izabranih dužnosnika traje dvije godine i mogu biti birani više puta.

 

Članak 45.

 

Izabrani dužnosnici nisu plaćeni za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu razumnih i neizbježnih troškova nastalih zbog obavljanja dužnosti.

 

Članak 46.

 

Mandat dužnosnika prijevremeno prestaje u slučaju gubitka statusa punopravnog člana, nemogućnosti obavljanja dužnosti, ostavke te smjenjivanja s dužnosti.

 

Ombudsman

 

Članak 47.

 

Ombudsman je imenovani dužnosnik i mora imati status punopravnog člana Udruge.

Članovi Udruge dužni su surađivati s Ombudsmanom.

 

Članak 48.

 

Ombudsman je ovlašten posredovati, savjetovati i arbitrirati u sporovima unutar Udruge.

Ombudsman razmatra žalbe članova, utvrđuje činjenice i prikuplja dokaze u vezi sa sporovima, a po potrebi predlaže Predsjedništvu angažiranje nezavisnog arbitra prihvatljivog svim stranama u sporu.

 

Članak 49.

 

Svoje zaključke i preporuke Ombudsman dostavlja Predsjedništvu i zainteresiranim stranama, a po potrebi i širem članstvu.

 

Članak 50.

 

Mandat Ombudsmana traje tri godine i može biti biran više puta.

Mandat Ombudsmana prijevremeno prestaje u slučaju gubitka statusa punopravnog člana, nemogućnosti obavljanja dužnosti, ostavke te smjenjivanja s dužnosti.

 

Članak 51.

 

Ako Ombudsman nije imenovan ili ne može riješiti spor, Predsjedništvo može od međunarodnog Ombudsmana MIL-a zatražiti pomoć u rješavanju spora ili angažirati neovisnog arbitra prihvatljivog svim stranama u sporu.

 

VI.IZBORI

 

Članak 52.

 

Najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata izabranih dužnosnika Predsjedništvo imenuje Izborno povjerenstvo od tri člana, pri čemu niti jedan član povjerenstva ne smije biti član Predsjedništva ili Nadzornog odbora, niti kandidat na predstojećim izborima. Izborno povjerenstvo nadležno je za:

- provedbu izbora na sjednici Skupštine

- objavljivanje potrebnih naputaka

- određivanje procedure nominiranja

- pripremu glasačkih listića

- te određivanje Biračkog odbora koji će primiti i prebrojati glasove te rezultate glasovanja dostaviti Izbornom povjerenstvu.

 

Članak 53.

 

Izborno povjerenstvo najkasnije četiri mjeseca prije izbora poziva članove Udruge da se kandidiraju ili predlože kandidate za dužnosti te određuje adresu, rok za dostavu, način slanja i format kandidatura.

 

Članak 54.

 

Članovi Udruge mogu predložiti sebe ili druge članove kao kandidate ili kao grupu kandidata tako da kandidaturu dostave Izbornom povjerenstvu.

Uz kandidaturu je potrebno priložiti pismenu potvrdu o prihvaćanju kandidature.

 

Članak 55.

 

Ako je samo jedan kandidat valjano kandidiran za određenu dužnost, Izborno povjerenstvo objavit će da je taj kandidat izabran. Imena svih kandidata s kompletiranim kandidaturama za određenu dužnost objavit će se na glasačkim listićima, uz uvjet da su kandidati punopravni članovi s pravom glasa.

 

Članak 56.

 

Glasački listić sadrži popis dužnosti i kandidata prema abecednom popisu prezimena kandidata.

Uz glasački listić svakom članu se dostavljaju upute i kandidature svih kandidata, odnosno zajedničkih kandidatura u formatu koji određuje Izborno povjerenstvo. U slučaju zajedničke kandidature na glasačkom listiću se navodi koji su kandidati podnijeli zajedničku kandidaturu.

 

 

 

Članak 57.

 

Svaki kandidat ili grupa kandidata može odrediti svojeg predstavnika u Biračkom odboru.

 

Članak 58.

 

Izborno povjerenstvo rezultate objavljuje na sjednici Skupštine te o istima izvješćuje sve kandidate i Ured MIL-a.

 

Članak 59.

 

Izbori moraju biti provedeni na način koji svim članovima omogućava jednaku mogućnost sudjelovanja u glasanju. Glasački listići šalju se zajedno s pozivom za sjednicu Skupštine ili u sklopu biltena Udruge, na adrese svih članova Udruge. Glasati mogu samo punopravni članovi s pravom glasa.

 

 

VII. UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

 

Podružnice

 

Članak 60.

 

Udruga može osnivati podružnice na području Republike Hrvatske.

Osnivanje, rad i raspuštanje podružnica regulira Pravilnik o regionalnom ustroju, kojeg donosi Predsjedništvo.

Podružnice Udruge nisu pravne osobe.

 

Samostalne interesne grupe (SIG)

 

Članak 61.

 

Članovi Udruge koji dijele zajedničke interese mogu osnovati Samostalnu interesnu grupu (SIG).

SIG-ovi nisu pravne osobe.

Članstvo u SIG-u otvoreno je svim zainteresiranim članovima Udruge.

Struktura, upravljanje i način rada SIG-a prepušteni su njegovim članovima, uz uvjet da se SIG samofinancira i da se u svom radu pridržava Statuta i ostalih općih akata Udruge.

SIG ne smije koristiti ime i zaštićeni znak Mense bez pismenog dopuštenja Predsjedništva.

Udruga neće preuzimati obveze koje bi proizašle iz djelovanja SIG-a ako o tome ne postoji odluka Predsjedništva.

Osnivanje, rad i raspuštanje SIG-ova regulira Pravilnik o SIG-ovima, koji donosi Predsjedništvo.

 

 

 

 

 

 

 

VIII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Imovina Udruge

 

Članak 62.

 

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja je Udruga stekla obavljanjem djelatnosti navedenima u ovom Statutu, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

 

Članak 63.

 

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom u skladu sa zakonom. Ako Udruga svojim djelatnostima ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a nikako za stjecanje dobiti za svoje članove ili treće osobe.

O raspolaganju imovinom odlučuje Predsjedništvo Udruge.

 

 

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 64.

 

Udruga može prestati postojati svojevoljno ili u slučajevima predviđenim zakonom.

Svojevoljno Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine koja je donesena dvotrećinskom većinom punopravnih članova s pravom glasa prisutnih na sjednici.

 

Članak 65.

 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština Udruge te je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator može i ne mora biti član Udruge, imenuje se na mandat od 2 godine i može biti više puta imenovan.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

 

Članak 66.

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge likvidator je dužan:

- utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu Udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija - Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja

- platiti preostala potraživanja iz imovine Udruge

- predati MIL-u preostalu imovinu Udruge prema članku 59. ovog Statuta

- dostaviti MIL-u popis članova Udruge i evidenciju vezanu uz testiranja inteligencije

- vratiti MIL-u pravo na korištenje naziva ''Mensa'' i znaka Mense

- nakon raspodjele preostale imovine u roku od osam dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku

- u slučaju da imovina Udruge nije dovoljna za namirenje obveza, u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu Udruge radi pokretanja stečajnog postupka.

 

Članak 67.

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje MIL-u.

Osnivači, članovi Udruge ni osobe ovlaštene za zastupanje, zaposleni ni ostale povezane osobe nemaju pravo na udio u imovini Udruge.

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 68.

 

Ostali opći akti Udruge moraju biti u skladu sa Statutom.

Tumačenje odredaba Statuta daje Predsjedništvo.

 

Članak 69.

 

Amandmani na Statut donose se na sjednici Skupštine, a na prijedlog Predsjedništva Udruge.

Amandman se smatra prihvaćenim ukoliko za njega glasa 2/3 punopravnih članova s pravom glasa prisutnih na sjednici Skupštine. Ukoliko najmanje 15 punopravnih članova Udruge s pravom glasa Predsjedništvu podnese zahtjev za izmjenu Statuta, ono je dužno postupak izmjene statuta pokrenuti u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

Članak 70.

 

Predsjedništvo je dužno prije svake izmjene statuta zatražiti mišljenje Odbora za reviziju statuta (engleska kratica CRC) pri Međunarodnom odboru direktora (engleska kratica IBD) MIL-a te uskladiti prijedlog izmjene Statuta sa Statutom  MIL-a u onoj mjeri u kojoj to dopuštaju hrvatski zakoni.

 

Članak 71.

 

Statut Udruge usklađen je sa Statutom MIL-a, osim u odredbama koje su u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske.

 

Članak 72

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije pri nadležnom tijelu državne uprave, čime prestaje važiti Statut Udruge usvojen 29. studenog 2008. godine sa svim izmjenama.

 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Jasna Škiljan Gašparlin

Ažurirano Ponedjeljak, 14 prosinac 2015 10:42  
Baner

(ne)poznate izreke

Mislim da svijet vode osrednji studenti.

Al McGuire


Baner

samo za članove

Baner
Baner